Created jtemplate joomla templates

Informacje o Eboli
   
poniedziałek, 05 sierpień 2013 13:40

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY, NA KTÓRYCH WYSTĘPUJE NARAŻENIE STWARZANE PRZEZ CZYNNIKI CHEMICZNE

Napisane przez 

(źródło: office.microsoft.com)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.) czynnikiem chemicznym nazywamy każdy pierwiastek lub związek chemiczny, w postaci własnej lub w mieszaninie, w stanie, w jakim występuje w przyrodzie, lub w stanie, w jakim jest wytwarzany, stosowany lub uwalniany w środowisku pracy, w tym podczas usuwania go w postaci odpadów, w trakcie każdej pracy, niezależnie od faktu, czy jest albo nie jest wytwarzany celowo lub jest albo nie jest wprowadzany do obrotu.

Czynnikiem chemicznym stwarzającym zagrożenie są substancje i mieszaniny należące co najmniej do jednej z klas zagrożenia wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U.UE.L.2008.353.1)

Zgodnie z definicją zagrożenie czynnikiem chemicznym jest swoistą właściwością czynnika chemicznego mogącą potencjalnie spowodować szkodę, natomiast ryzyko zawodowe stwarzane przez czynnik chemiczny to prawdopodobieństwo (możliwość) wystąpienia potencjalnej szkody zdrowotnej w warunkach stosowania czynnika chemicznego lub narażenia na czynnik chemiczny w miejscu pracy.

Pracę z udziałem czynnika chemicznego stanowi każda praca, w której stosuje się lub zamierza się stosować czynnik chemiczny, w jakimkolwiek procesie, łącznie z jego wytwarzaniem, wszelkimi manipulacjami, przechowywaniem, transportem oraz usuwaniem w postaci odpadów i procesami przeróbki odpadów, a także wszelką działalność, która wynika z takiej pracy.

Pracodawca, w myśl § 2 w/w rozporządzenia, jest obowiązany do ustalenia, czy w środowisku pracy występuje czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie oraz do dokonania i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny.

W przypadku rozpoczęcia przez pracodawcę nowej działalności z zastosowaniem czynnika chemicznego, prace można rozpocząć po ustaleniu, czy w środowisku pracy będzie występował czynnik lub czynniki chemiczne stwarzające zagrożenie, dokonaniu oceny ryzyka zawodowego wynikającego z obecności tego czynnika i podjęciu niezbędnych działań zapobiegawczych.

Oprócz zagadnień ujętych w § 39a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), ocena ryzyka zawodowego, w przypadku narażenia stwarzanego przez czynniki chemiczne występujące na stanowisku pracy,  powinna dodatkowo uwzględniać, zgodnie z § 3  cytowanego na wstępie rozporządzenia, w szczególności:

 • niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego,
 • otrzymane od dostawcy informacje dotyczące zagrożenia czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności zawarte w karcie charakterystyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
 • rodzaj, poziom i czas trwania narażenia,
 • wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, jeżeli zostały ustalone,
 • wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym, jeżeli zostały ustalone,
 • efekty działań zapobiegawczych,
 • wyniki oceny stanu zdrowia pracowników, jeżeli została przeprowadzona,
 • warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników.

Pracodawca jest obowiązany także do uzyskania dodatkowej informacji od dostawcy czynnika chemicznego lub z innych dostępnych mu źródeł, jeżeli jest to niezbędne w celu dokonania oceny ryzyka zawodowego. Natomiast w przypadkach, gdy występuje narażenie na kilka czynników chemicznych, należy ocenić ryzyko stwarzane przez wszystkie czynniki chemiczne łącznie.

Ocena ryzyka zawodowego musi zawierać ocenę także tych rodzajów prac, w czasie których może wystąpić istotny wzrost narażenia, w szczególności:

 • podczas remontów i napraw urządzeń;
 • innych działań, które mogą mieć szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie pracowników, także w tych przypadkach, gdy podjęto wszelkie niezbędne środki zapobiegawcze.

Ocenę ryzyka zawodowego pracodawca udostępnia lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Pracodawca obowiązany jest do ponownej oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny, jeżeli nastąpi:

 • zmiana w składzie czynnika chemicznego,
 • zmiana w procesie technologicznym,
 • postęp wiedzy medycznej dotyczącej oddziaływania tego czynnika na zdrowie ludzi.

Ponowna ocena ryzyka powinna być także przeprowadzona na wniosek lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w przypadkach uzasadnionych oceną stanu zdrowia pracowników, a w szczególności w razie wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnej wartości biologicznej ołowiu we krwi pracownika.

Dodatkowe informacje

 • Opublikował: Administrator
Czytany 1728 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 05 sierpień 2013 14:15
   
Przydatność wody do spożycia
   
Baseny woj. lubuskiego
   
Informacje o kąpieliska woj. lubuskiego
   
Kliknij, aby odłuchać tekst

Pliki ciasteczek (ang. cookies) są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej na której się znajdujesz. Nie będą one służyć w żadnym wypadku do zidentyfikowania Ciebie. Więcej informacji można znależć w polityce plików ciasteczek.

  Akceptuje ciasteczka tej strony.