Created jtemplate joomla templates

Informacje o Eboli
   
poniedziałek, 05 sierpień 2013 13:57

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO PRZY WYKONYWANIU PRAC ZWIĄZANYCH Z NARAŻENIEM NA ZRANIENIE OSTRYMI NARZĘDZIAMI UŻYWANYMI PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Napisane przez 

(źródło: office.microsoft.com)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. poz. 696) każdy podmiot leczniczy jest zobowiązany przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego pracowników, którzy są narażeni na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Przepisy powyższe odnoszą się do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę a także osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, doktorantów, studentów i uczniów niebędących pracownikami oraz wolontariuszy, a także osób prowadzących pod nadzorem pracodawcy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę działalność gospodarczą na własny rachunek.

Ostrymi narzędziami, w myśl w/w rozporządzenia, nazywamy wyroby medyczne służące do cięcia, kłucia oraz mogące spowodować zranienie lub przeniesienie zakażenia.

Oprócz zagadnień ujętych w § 39a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), ocena ryzyka zawodowego, w przypadku narażenia na zranienie ostrymi narzędziami,  powinna dodatkowo uwzględniać, zgodnie z § 3 cytowanego na wstępie rozporządzenia, w szczególności:

  • klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz zagrożenia dla życia i zdrowia spowodowane chorobami, które mogą wystąpić w następstwie zakażenia, a także możliwego działania toksycznego lub alergizującego szkodliwych czynników biologicznych,
  • stan zdrowia pracownika, w tym w szczególności choroby przewlekłe, na które choruje,
  • określenie narażenia, w tym rodzaj, stopień oraz czas jego trwania,
  • czynności, w trakcie których może dojść do narażenia,
  • rodzaje wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych ostrych narzędzi, warunki pracy, sposób organizacji pracy, poziom kwalifikacji personelu, czynniki psychospołeczne i inne czynniki związane ze środowiskiem pracy,
  • decyzje, wystąpienia i zalecenia pokontrolne organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, wydane na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

 Ocena ryzyka powinna być dokonywana okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata, oraz w każdym przypadku wystąpienia na stanowisku pracy zmian mających lub mogących mieć znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika w miejscu pracy uwzględniając aktualną wiedzę medyczną i techniczną oraz wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym wyniki prac naukowo-badawczych mających na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Dodatkowe informacje

  • Opublikował: Administrator
Czytany 1900 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 05 sierpień 2013 14:17
   
Przydatność wody do spożycia
   
Baseny woj. lubuskiego
   
Informacje o kąpieliska woj. lubuskiego
   
Kliknij, aby odłuchać tekst

Pliki ciasteczek (ang. cookies) są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej na której się znajdujesz. Nie będą one służyć w żadnym wypadku do zidentyfikowania Ciebie. Więcej informacji można znależć w polityce plików ciasteczek.

  Akceptuje ciasteczka tej strony.